• whtsky

  15级 | 全栈打杂
  whtsky@gmail.com
  Github: whtsky

 • Vera

  15级 | 安全数据科学
  zuozuovera@163.com
  Blog: 薇拉航线

 • lilytly123

  15级 | 算法 机器学习
  banlinxi@163.com

 • fanzhuhhh

  15级 | Web全栈
  1510871666@qq.com

 • Agrimonia

  16级 | 前端 打杂
  lyclyc17@gmail.com
  Github: Agrimonia

 • Time and Fate

  16级 | 前端 视频
  z8771221@gmail.com

 • bluishwhite

  16级 | 算法 前端
  964929394@qq.com

 • MistedRain

  16级 | 数据分析
  mistedrainy@gmail.com

 • Crock

  16级 | 后端 安全 数据挖掘
  Cormick1080@gmail.com

 • atmoyxic

  16级 | Python后端
  1332720619amy@gmail.com

 • chuqinxin

  16级 | 产品
  843253648@qq.com

 • v_c

  16级 | ACMer(打铁选手)
  498444438@qq.com

 • dalaoban

  16级 | 后端 产品 安全
  171099819@qq.com

 • ERIC

  17级 | PHP后端
  1090007321@qq.com

 • 发财

  17级 | 后端 算法 云计算 前端
  work@lvzhetx.com
  支付宝: 18615709815

 • Browallia

  17级 | 算法 计算机视觉
  baishanduan@gmail.com
  wechat: browallia_
  Blog: Viva La Vida

 • Stardust

  17->18 | 分布式 算法 产品打杂
  xujiecao@foxmail.com
  Blog: Star Trail

 • Kevinello

  18级 | python后端
  kevinello42@gmail.com
  wechat: KevinEllo42

 • 枥木

  18级 | 算法 产品 划水
  xwang20@126.com
  wechat: Chi-bi_1027

 • Mtaun

  18级 | web安全 打杂
  2358130235@qq.com
  wechat: wx_Mtaun

 • 亦敬

  18级 | 前端->全栈 产品
  zhaoyijing233@gmail.com
  Blog: Ascent